Convocator – 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  20.02.2023, orele 14,30

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  20.02.2023, orele 14,30.

ORDINEA DE ZI este următoarea :

  1. Aprobarea procesului verbal din 16.01.2023.
  2. Discutarea sesizării formulată de dl. Gheorghe Ștefan împotriva d-lui av. Dinu Eugen Cristinel.
  3. Discutare referat cercetare disciplinară prealabilă întocmit de  av. Bădulescu Andrei la plângerea formulată de Colescu Florin George împotriva av. Gheorghe Ionuț Răzvan.
  4. Discutare cerere  av. Pavel Daniel – înființare birou de lucru.
  5. Discutare cerere av. Manolache Alexandra – schimbare adresă sediu cabinet.
  6. Discutarea situației curatorilor speciali în relația cu instanțele de judecată cu referire explicită la necomunicarea numelui curatorului special la dosarele în care au fost numiți curatori speciali din rândul avocaților cu drept de exercitare a profesiei.
  7. Diverse.

CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

DECAN :              av. Grigore Daniel Octavian

CONSILIERI :      av. Bădulescu Andrei Marian

                            av. Băieş Florentina

                            av. Grigore Gheorghe

                            av. Pîrlog Gabriel                           

                            av. Poteraş Lucica Mihaela

                            av. Tudorancea Mihail Adrian

                            av. Vergu Silviu

                            av. Voicilă Anda Gabriela